Przejdź do treści
  • maj 2024
    PonWtoŚroCzwPiąSobNie
    29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
  • Kliknij aby przejść do informacji o CAM w Języku łatwym do Czytania
  • Kliknij aby przejść do podstrony z materiałami video
  • Kliknij aby przejść do kanału na facebooku
  • Kliknij aby przejść do naszego kanału na Instagramie
  • Kliknij aby przejść do naszego kanału na YT

CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Aktualności

Nabór kandydatów na wolne stanowisko – Starsza księgowa

Zapraszamy do skałdania ofert:

Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ”Nowolipie” ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ”Nowolipie” ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa.
Stanowisko – Starsza księgowa
Dział Księgowości i Finansów
Termin składania dokumentów: 25.03.2020 r.
Zakres zadań

Charakterystyka pracy:
1. Wykonywanie zadań księgowych zgodnie z zasadami księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasadami gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
2. Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych.
3. Bieżąca analiza księgowań, sald kont rozrachunkowych, wydatków i zaangażowania wydatków jednostki.
4. Terminowe i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań budżetowych,
5. Opracowywanie załączników do sprawozdania finansowego i planu finansowego.
6. Regulowanie zobowiązań wb kontrahentów w systemie bankowości elektronicznej.
7. Planowanie i zabezpieczanie środków w aplikacji „Płynność finansowa”.
8. Współpraca w obszarze rachuby płac.
9. Realizowane na stanowisku zadania wymagają komunikatywności, dokładności, sumienności, rzetelności, odpowiedzialności, terminowości.
10. Realizowane na stanowisku zadania wymagają identyfikacji z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.

Miejsce pracy: Praca w budynku CAM. Bezpieczne warunki pracy. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.),
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych;

• kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie minimum średnie policealne lub pomaturalne, pożądane wyższe I stopnia finanse, rachunkowość, ekonomia;
• minimum 3 letni staż pracy;
• doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w dziedzinie: finanse i rachunkowość, finanse publiczne, ekonomia, administracja publiczna
• wymagane kompetencje: identyfikacja z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, komunikatywność; samodzielność, sumienność, dokładność, rzetelności, odpowiedzialność, terminowość.

Wymagania dodatkowe:

• znajomość programu: finansowego Vulcan, Płatnik, pakietów MS Office;
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
• umiejętności rozwiązywania problemów;
• umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
• list motywacyjny;
• kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
• kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności;
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.),
• oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia;
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Oświadczenie powinno zawierać datę oraz własnoręczny podpis.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w sekretariacie CAM „Nowolipie” Warszawa ul. Nowolipie 25B w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko starsza księgowa”. Terminie składania ofert do dnia 25 marca 2020 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej: www.cam.waw.pl.
Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.