Przejdź do treści
 • lipiec 2024
  PonWtoŚroCzwPiąSobNie
  123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
 • Kliknij aby przejść do informacji o CAM w Języku łatwym do Czytania
 • Kliknij aby przejść do podstrony z materiałami video
 • Kliknij aby przejść do kanału na facebooku
 • Kliknij aby przejść do naszego kanału na Instagramie
 • Kliknij aby przejść do naszego kanału na YT

CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Aktualności

Na obrazku znajduje się klawiatura, telefon, notatniki i długopis. Napis praca w CAM

Praca w CAM.

Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ”Nowolipie” ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ”Nowolipie”

 

ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa

Starszy księgowy/starsza księgowa

Dział Księgowości i Finansów Termin składania dokumentów: 15.06.2020 r.

Charakterystyka pracy:

1.    Wykonywanie zadań księgowych zgodnie z zasadami księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasadami gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.

 1. Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych jednostki i projektów unijnych.
 2. Bieżąca analiza księgowań, sald kont rozrachunkowych, wydatków i zaangażowania wydatków jednostki.
 3. Terminowe i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 4. Opracowywanie załączników do sprawozdania finansowego i planu finansowego.
 5. Regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów w systemie bankowości elektronicznej.
 6. Planowanie i zabezpieczanie środków w aplikacji „Płynność finansowa”.
 7. Współpraca w obszarze rachuby płac.
 8. Realizowane na stanowisku zadania wymagają komunikatywności, dokładności, sumienności, rzetelności, odpowiedzialności, terminowości.
 9. Realizowane na stanowisku zadania wymagają identyfikacji z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku CAM. Bezpieczne warunki pracy. Wejście do budynku dostosowane do   wózków inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym. 

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie minimum średnie policealne lub pomaturalne, pożądane wyższe I stopnia finanse, rachunkowość, ekonomia.
 • Minimum 3 letni staż pracy.
 • Doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w dziedzinie: finanse i rachunkowość, finanse publiczne, ekonomia, administracja publiczna.
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, komunikatywność, samodzielność, sumienność, dokładność, rzetelności, odpowiedzialność, terminowość.
Wymagania dodatkowe:
·        znajomość programu: finansowego Vulcan, Płatnik, pakietów MS Office;

·        umiejętność samodzielnej organizacji pracy;

·        umiejętności rozwiązywania problemów;

·        umiejętność pracy w zespole.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu Przepisów O Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.),
 • oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Oświadczenie powinno zawierać datę oraz własnoręczny podpis.

 Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w sekretariacie CAM „Nowolipie” Warszawa ul. Nowolipie 25B w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko starsza księgowa”. Terminie składania ofert do dnia 15 czerwca 2020 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej: www.cam.waw.pl.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.