Przejdź do treści
 • kwiecień 2024
  PonWtoŚroCzwPiąSobNie
  12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
 • Kliknij aby przejść do informacji o CAM w Języku łatwym do Czytania
 • Kliknij aby przejść do podstrony z materiałami video
 • Kliknij aby przejść do kanału na facebooku
 • Kliknij aby przejść do naszego kanału na Instagramie
 • Kliknij aby przejść do naszego kanału na YT

CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Aktualności

Osoba siedząca przy biurku. Napis Zamówienia publiczne.

Renowacja mebli ogrodowych

Zapraszamy do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakup usług czyszczenia i ponownego pomalowania/zabezpieczenia lakiero-bejcą mebli ogrodowych drewnianych: ławek, stołów, donic na kwiaty i koszy na śmieci na terenie CAM „Nowolipie” przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Zerwanie istniejącego lakieru wraz z wyczyszczeniem i polowaniem elementów drewnianych lakiero-bejcą VIDARON bądź równoważnym,
 • Ławki szt. 8,
 • Stoły szt. 2,
 • Donice do kwiatów szt. 4,
 • Kosze na śmieci szt. 4,
 • Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego w/w przedmioty do wyczyszczenia
  i pomalowania wraz z ich odwiezieniem.,
 • Po wykonanej usłudze przywóz odnowionych mebli do zamawiającego.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 • Oferent posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w zakresie objętym zamówieniem.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .
 • Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym potrzebnym do realizacji zamówienia.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

 • Cena brutto oferty – 100%.

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty
Liczba punktów =  ————————————————————————-x 100%
cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2020 r.

 

6. TRYB i TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 • Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z uzupełnionym kosztorysem ofertowym.
 • Ofertę wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: kruszewska@camnowolipie.pl do dnia 06.11.2020 r. do godz.12:00. (pliki stanowiące załączniki nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. w przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum,
 2. Oferent jest związany z ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
  o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 3. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
 4. Oferent winien działać zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych U. 2018 poz. 1000, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.). Oferent oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody,
 5. Oferent wyraża zgodę na udostępnienie treści umowy a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (U.
  z 2018 r. poz. 1330, ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, oraz wyraża zgodę na udostepnienie danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, ponadto wyraża zgodę na publikację treści złożonej oferty (w tym m.in. cena brutto złożonej oferty, nazwę firmy, adres),
 6. dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych lub dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

ZATWIERDZAM

_______        (data, podpis Dyrektora Zastępcy dyrektora  CAM).