Przejdź do treści
  • lipiec 2024
    PonWtoŚroCzwPiąSobNie
    123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
  • Kliknij aby przejść do informacji o CAM w Języku łatwym do Czytania
  • Kliknij aby przejść do podstrony z materiałami video
  • Kliknij aby przejść do kanału na facebooku
  • Kliknij aby przejść do naszego kanału na Instagramie
  • Kliknij aby przejść do naszego kanału na YT

CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Aktualności

Na pomarańczowym tle po lewej stronioe stoi chłopiec odwracający się do kamery, po lewej strony u dołu napis: konkurs architektonioczny.

Wakacje międzyopokoleniowe

Konkurs plastyczny

Dzieci i młodzież uczestniczących w programie Lato w Mieście zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. Wakacje międzypokoleniowe.

Zapraszamy Was w fantastyczną podróż. Nasza wyobraźnia nie ma ograniczeń. Inne światy, podroż w chmury, na inną planetę czy w głąb oceanu.Co tam można robić z babcią, dziadkiem lub inną osoba starszą? A może chcesz podjąć wyzwanie i wyobrazić sobie jak będzie wyglądał świat za 50 lat? Jak będziesz wtedy spędzać wakacje?
Zapraszamy!

Termin nadsyłania prac: 30 sierpnia
Organizator Centrum Aktywnosci
Miedzypokoleniowej „Nowolipie”
Kontakt: tel. +48 22 838-34-96 wew. 44
magdalena.romanowska@camnowolipie.pl
urszula.herbich@cam.nowolipie.pl
Szczegóły i regulamin konkursu
na stronie www.cam.waw.pl

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „WAKACJE MĘDZYPOKOLENIOWE” DLA UCZESTNIKÓW WARSZAWSKIEJ AKCJI „LATO W MIEŚCIE”
§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym pod nazwą „Wakacje Międzypokoleniowe” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa, dalej „Organizator”, z tym że w niektóre, przewidziane w Regulaminie czynności mające na celu wybór laureatów Konkursu wykonywane będą w imieniu Organizatora przez Placówki Edukacyjne, biorące udział w Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście ” bądź przez Przedstawicieli Placówki Edukacyjnej – nauczycieli realizujących wspomnianą Akcję („Przedstawiciel Placówki Edukacyjnej”), zaś samo przystąpienie do wykonywania tych czynności oznacza działanie Placówki Edukacyjnej bądź Przedstawiciela Placówki Edukacyjnej z upoważnienia Organizatora bez potrzeby udzielania jakichkolwiek dodatkowych pełnomocnictw i upoważnień.
3. Celami Konkursu są:
a) wzmacnianie wiedzy o starzeniu się – uczenie do starości;
b) wzmacnianie integracji międzypokoleniowej;
b) wzmacnianie dialogu międzypokoleniowego;
d) rozwój umiejętności plastycznych.

§ 2
Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeprowadza Organizator z udziałem Placówek Edukacyjnych i Przedstawicieli Placówek Edukacyjnych.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Uczestnicy biorący udział w Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu powyżej („Uczestnik”).
3. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez Uczestnika pracy plastycznej spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej w Placówce Edukacyjnej bądź Przedstawicielowi Placówki Edukacyjnej oraz nadesłaniu jej na Konkurs przez Placówkę Edukacyjną bądź Przedstawiciela Placówki Edukacyjnej celem kwalifikacji konkursowej przez Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.
4. Udział w Konkursie zarówno Uczestników, jak i Placówek Edukacyjnych oraz Przedstawicieli Placówek Edukacyjnych jest bezpłatny.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
6. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
7. Uczestnik powinien wykonać pracę plastyczną na jeden z dwóch tematów:
a) Moje fantastyczne wakacje z babcią i dziadkiem.1 Przygotowanie pracy powinno być dwuetapowe. W pierwszym etapie Uczestnik powinien skonsultować się z osobą starszą, np. swoją babcią lub dziadkiem, inną znaną mu osobą starszą, by wspólnie opracować temat Konkursu. W przypadku, gdy w najbliższym kręgu Uczestnika nie ma osoby starszej, Uczestnik może samodzielnie wymyślić i opracować pracę. W drugim etapie Uczestnik powinien wykonać pracę plastyczną. Praca może przedstawiać scenę w rzeczywistym miejscu, ale równie dobrze może ukazywać nieistniejące, fantastyczne światy.
b) 2070 rok – moje fantastyczne wakacje. Praca powinna mieć formę komiksu i ukazywać wyobrażenie Uczestnika na temat jego wakacji za 50 lat w chwili, kiedy Uczestnik będzie w wieku senioralnym.
8. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w formacie A4 dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki itp.), za wyjątkiem: prac z materiałów sypkich i spożywczych oraz z zastosowaniem plasteliny.

§ 3
Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych

1. Każda praca powinna zostać opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem Uczestnika, wiekiem, nazwą i adresem Placówki Edukacyjnej, w której realizowana jest Akcja „Lato w Mieście” oraz nazwą i adresem Placówki Edukacyjnej, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu, jeśli jest inna od Placówki realizującej Akcję „Lato w Mieście”. Wraz z pracami Placówka Edukacyjna przekaże Organizatorowi, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, oświadczenia rodziców bądź opiekunów prawnych każdego z Uczestników, którego praca jest składana Organizatorowi, w liczbie odpowiadającej liczbie składanych prac. Jeśli któraś z prac złożonych przez Placówkę Edukacyjną nie będzie podpisana i złożona wraz z oświadczeniem, nie będzie podlegała kwalifikacji konkursowej.
2. Prace konkursowe należy składać w zamkniętych, zbiorczych kopertach z danej Placówki Edukacyjnej z podaniem jej adresu oraz dopiskiem „Konkurs plastyczny – Wakacje Międzypokoleniowe” na adres organizatora: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa lub przesłać pocztą na wskazany adres.
3. Z jednej Placówki Edukacyjnej może wpłynąć maksymalnie 10 prac. Przekroczenie tej liczby skutkować będzie zakwalifikowaniem do Konkursu jedynie 10 spośród złożonych, dowolnie wybranych przez Organizatora prac.
4. Termin dostarczenia prac mija 30 sierpnia 2020 r., zaś decydujące znaczenie w tym zakresie ma data wpływu prac do Organizatora. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
5. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2020 r.
6. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom, ani Placówkom Edukacyjnym. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej.

§ 4
Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród Uczestnikom

1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje komisja konkursowa. Szczegóły na jej temat dostępne będą na stronie www.cam.waw.pl.
2. Z obrad komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego komisji konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
a) oryginalność;
b) zgodność złożonej pracy z tematyką Konkursu;
c) obecność motywów międzypokoleniowych;
d) wykonanie i estetyka.
4. Komisja wyłoni 3 laureatów Konkursu. Każdemu laureatowi zostanie przekazana nagroda. Komisja może przyznać także wyróżnienia.
5. Nagrody, o których mowa w ust. 4 powyżej zostaną przekazane przez Organizatora odpowiednim Placówkom Edukacyjnym celem ich dalszego przekazania laureatom Konkursu. Placówka Edukacyjna, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu oraz Placówka Edukacyjna, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu w ramach Akcji „Lato w Mieście”, zostaną nagrodzone zajęciami z zakresu „Edukacji do starości” zorganizowanymi przez CAM „Nowolipie”.
6. Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.cam.waw.pl oraz w czasopiśmie #POKOLENIA Warszawski Miesięcznik Seniorów.

§ 5
Prawa autorskie i dane osobowe

Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez jej autora oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
– druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
– upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);
– z prezentowania prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie i jego publikacja na stronie internetowej Organizatora www.cam.waw.pl oznacza jego udostępnienie wszystkim zainteresowanym.
2. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora ww.cam.waw.pl, z tym, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników;
b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone do Regulaminu, będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora www.cam.waw.pl.
4. Załącznik do Regulaminu stanowi integralną część Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Kontakt: magdalena.romanowska@camnowolipie.pl, urszula.herbich@camnowolipie.pl lub tel. +48 22 838-34-96 wew.44

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

rodziców/opiekunów prawnych w związku z udziałem dziecka w konkursie plastycznym dla uczestników Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” „Wakacje Międzypokoleniowe”.
Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko):
wyrażam zgodę na udział dziecka …………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) w konkursie plastycznym dla Uczestników Warszawskiej Akcji Lato w Mieście na zasadach określonych w Regulaminie; a ponadto w imieniu dziecka:
1. Oświadczam, że przysługuje mu autorskie prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy konkursowej;
2. Udzielam w imieniu dziecka Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
− druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
− upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);
− prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu;
3. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na pierwsze publiczne wykorzystanie pracy konkursowej;
4. Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej;
……………………………… ………………………………………………………………………………………
miejscowość i data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu
7
5. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka jak i moich w zakresie jaki jest niezbędny do uczestnictwa mojego dziecka w Konkursie plastycznym „Wakacje Międzypokoleniowe” dla uczestników warszawskiej akcji „Lato w mieście”.
……………………………… ………………………………………………………………………………………
miejscowość i data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu
6. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zapoznałem/zapoznałam się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO, w tym z przysługującym prawem do sprostowania moich lub mojego dziecka danych, prawem do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu przetwarzania danych opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowania, oraz prawie wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
………………………………                                               ………………………………………………………………………………………
miejscowość i data                                                czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” jest: Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B, 01-002 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” za pomocą adresu nowolipie@camnowolipie.pl.
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” oraz Urzędzie m.st. Warszawy;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” oraz m.st. Warszawy;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” oraz m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
a) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
− osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
− dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
− Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
− przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
− zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
− przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Na pomarańczowym tle stronioe stoi chłopiec odwracający się do kamery, po prawej stronie biały napis: konkurs architektonioczny.