Z Gorajowic do Warszawy

To będzie opowieść o dwóch chłop- cach, którzy chcieli zostać „kimś”, najlepiej w Warszawie. Starszy, Fran- ciszek, rocznik 1893, to mój stryj, młodszy od niego o 11 lat Józef, to mój ojciec. Urodzili się we Wrocance pod Krosnem, w 1909 roku rodzina przeniosła się do Jasła, później do podjasielskich Gora- jowic. Mój dziadek, Karol Gazda, majster wiertacz naftowy, jak mi powiedziano w jasielskim muzeum, należał do elity finan- sowej Podkarpacia. Stać go było na kształcenie dzieci, postanowił jednak, że Józef po szkole podsta- wowej obejmie gospodarstwo, a Franciszek, po gimnazjum, zosta- nie księdzem. Ale oni mieli już inne plany. Franek wyrzekł się ojca i uciekł z domu tuż przed maturą. W kopalni nafty zarobił na podróż do Wiednia i pojechał uczyć się foto- grafowania w wiedeńskiej szkole. W przyszłości jego zawód odzie- dziczy córka Eveline, Lili, modelka, projektantka mody, fotografka i właścicielka firmy reklamowej.

Warszawska Rada Seniorów i dzielnicowe rady seniorów

Większość seniorów chciałaby wziąć sprawy w swoje ręce i zajmować się tematami im bliskimi, związanymi z ich życiem codziennym i najbliższym otoczeniem. Ułatwia to znowelizowana w 2013 r. ustawa o samorządzie gminnym, która daje możliwość tworzenia w gminach rad seniorów. Dzięki uchwale podjętej przez Radę m.st. Warszawy możliwe jest działanie również Warszawskiej Rady Seniorów oraz tworzenie dzielnicowych rad seniorów.
W obrębie m.st. Warszawy funkcjonuje wiele organizacji skupiających seniorów lub działających na ich rzecz. Warszawska Rada Seniorów i dzielnicowe rady seniorów mają reprezentować środowiska seniorów i społeczności lokalne, a jako organy doradcze mogą wpływać na politykę lokalną. Ważne jest, aby rady stanowiły inicjatywę oddolną samych seniorów. Wybór kompetentnych i cieszących się autorytetem w środowisku lokalnym członków rady seniorów, ścisła współpraca z samorządem i gronem osób wspierających, przejrzystość działań rady i regularny kontakt z mieszkańcami pozwolą reagować na problemy seniorów, przeciwdziałać dyskryminacji tej grupy oraz kreować jej pozytywny wizerunek. Na stronie www.senioralna.um.warszawa.pl dostępna jest broszura o radach seniorów w Warszawie zawierająca m.in. informacje, jak powołać rady seniorów w dzielnicy.
Aktualne informacje dotyczące realizacji polityki senioralnej w m.st. Warszawie oraz działania rad seniorów można uzyskać w siedzibie Zespołu Realizacji Polity-ki Senioralnej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2 oraz pod numerami telefonów: 22 443 14 64, 22 443 14 73, 22 443 02 73 i na stronie www.senioralna.um.warszawa.pl.

„Polonia admirabilis” (Polska podziwu godna), było Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”. Nasze pocztówki można było kupić w sieci kiosków, które zaczęły powstawać w zawrotnym tempie po 1918 roku. Tą sentencją moi rodzinni fotografowie krajobrazowi, jak o sobie mówili, wpisali się w misyjny, intelektualny nurt budzenia ducha narodowego Polaków po latach wojny i zaborów, budowania nowej, wspólnotowej świadomości. Pokazywali jak piękna jest Polska.

Krajobraz