Przejdź do treści
 • marzec 2023
  PonWtoŚroCzwPiąSobNie
  27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
 • Kliknij aby przejść do informacji o CAM w Języku łatwym do Czytania
 • Kliknij aby przejść do podstrony z materiałami video
 • Kliknij aby przejść do kanału na facebooku
 • Kliknij aby przejść do naszego kanału na Instagramie
 • Kliknij aby przejść do naszego kanału na YT

Senioralne Biuro Karier - Dla Pracownika

Szukasz pracy?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z konsultantem w poniedziałki od godziny 9:00-15:00 pod numerem tel. 22 636 52 98. Senioralne Biuro Karier działa również przez internet.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” wraz z Urzędem Pracy m.st. Warszawy przedstawia Państwu miejski projekt wsparcia osób starszych wzbogacony o działania związane z pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. Senioralne Biuro Karier łączy osoby na emeryturze z zainteresowanymi pracodawcami.

Znajdą tutaj Państwo wiedzę o rynku pracy oraz szeroki dostęp do ofert pracy adresowanych w dla osób w wieku emerytalnym.

E-mail: pracaseniora@up.warszawa.pl

 

Poszukuję Pracy

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowaną przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy na rzecz poszukujących pracy oraz pracodawców.

Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w ramach usługi jest pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy, które następnie upowszechniane są do publicznej wiadomości.

Z usługi pośrednictwa pracy może skorzystać każdy gdyż jest ono świadczone dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, w tym obywateli państw EOG, pracodawców krajowych oraz pracodawców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej i innych państw jeżeli na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi obywatele tych państw mogą korzystać ze swobody przepływu osób.

Pośrednictwo pracy jest świadczone wszystkim zainteresowanym bezpłatnie zgodnie z zasadami:

 • dostępności usługi dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;

 • dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usługi,

 • równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

 • jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc do urzędu.

W ramach usługi poradnictwa zawodowego pracownicy urzędu prowadzą również grupowe spotkania w formie warsztatów z osobami potrzebującymi pomocy.

 

Czy mogę zarabiać na emeryturze?

Dodatkowe składki to wyższa emerytura.

Jeżeli dorabiasz do emerytury i są za Ciebie opłacane składki (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia), to możesz przeliczyć i podwyższyć swoje świadczenie.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą osiągać dodatkowe przychody bez ograniczeń.

Dla pozostałych emerytów (na wcześniejszych emeryturach) są limity zarobkowe:

 • zarobki wyższe niż 3 387,50 zł (brutto miesięcznie) spowodują, że ZUS zmniejszy wypłacane świadczenie

 • zarobki wyższe niż 6 291,10 zł (brutto miesięcznie) spowodują, że ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Podane kwoty obowiązują do końca listopada 2019 r.

UWAGA! Limity zarobkowe zmieniają się co 3 miesiące.

Aktualne limity można sprawdzić na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty (wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów)

Na wysokość emerytury wpływają zarobki z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. umowy o pracę, umowy zlecenia. Przychody z nieoskładkowanej umowy o dzieło nie wpływają na wysokość emerytury.
Jeśli jesteś na wcześniejszej emeryturze, informuj na bieżąco ZUS, że podjąłeś działalność zarobkową podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.
Wystarczy wypełnić formularz ZUS EROP. Podajesz w nim rodzaj umowy oraz czy zarobki spowodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Musisz informować ZUS o każdej zmianie wysokości przychodów.
Jeśli pracowałeś/pracowałaś tylko przez kilka miesięcy w roku i Twoje wynagrodzenie przekracza górny limit miesięczny, ZUS zastosuje rozliczenie roczne. Sumę przychodów z kilku miesięcy porówna z limitem przychodów dla całego roku. Może okazać się to korzystne i nie spowoduje zmniejszenia albo zawieszenia świadczenia.

Zarejestruj się i znajdź ofertę dla siebie

Jak się zarejestrować w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoba poszukująca pracy?

Status osoby poszukującej pracy nabędziesz z dniem, w którym zgłosisz się do rejestracji i poświadczysz własnoręcznym podpisem przekazane dane i złożysz, w obecności pracownika Urzędu Pracy m.st. Warszawy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i chcesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy powinieneś/powinnaś przestawić w powiatowym urzędzie pracy następujące dokumenty:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport;

 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

 • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiadasz.

Dodatkowo, jeżeli jesteś:

 • cudzoziemcem – dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. decyzję lub kartę pobytu;

 • jesteś osobą niepełnosprawną – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.